Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Aktuality > Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2015/2016

Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté pro školní rok 2015/2016Datum konání:
30.1.2020

Základní škola speciální a Praktická Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most

Kritéria přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté,

kód 78-62-C/01, pro školní rok 2015/2016

Dle ustanovení § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vypisuje ředitel školy tyto kritéria přijímacího řízení:

1. Vzdělávací obor Praktická škola jednoletá je určen pro žáky se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu určeného pro tuto skupinu žáků (Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální, Díl II), případně dobíhajícího Vzdělávacího programu pomocná škola a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy.

2. Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání v praktické škole jednoleté je nutné odevzdat řediteli střední školy do 15. března 2015.

3. Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Dále pak doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a praktického lékaře.

4. Ředitel školy nevypisuje do Praktické školy jednoleté přijímací zkoušky.

5. Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy.

6. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na vývěsce školy a na webových stránkách.(www.zs–specialni-litvinov.cz) Nepřijatým uchazečům zašle oznámení poštou a to v termínu od 22. do 30. dubna 2015.

7. Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

8. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě doručen, může ředitel školy místo obsadit jiným uchazečem.

9. Na veřejných středních školách odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

10. Školský zákon stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

V Litvínově 20.1. 2015

Mgr.Eva Sekyrková

ředitelka školy

Dokumenty ke stažení